خدمات پس از فروش

شرکتهای طرف قرارداد و توضیحات مربوط به خدمات پس از فروش محصولات

EDP-NEPTUNE

الف - چک لیست قبل از استفاده از دستگاه ماشین بیهوشی EDP-Neptune:

1- بازدید ظاهری: بازرسی ظاهری دستگاه می بایست به صورت روزانه انجام پذیرد.

2- شلنگ منابع گاز: می بایست روزانه و برای هر بیمار دقت شود که محکم متصل شده باشد.

3- کپسول گاز: اتصال کلیه کپسول ها و فشار گیج آن ها به صورت روزانه و برای هر بیمار بررسی شود.

4- شرایط باطری: وضعیت باطری و عملکرد آن به صورت روزانه و برای هر بیمار بررسی شود.

5- سیستم Scavening به طور روزانه و به ازای هر بیمار مورد بررسی قرار گیرد.

6- واترترپ: میزان سطح آب در واتر تراپ تیوب بازدمی به صورت روزانه و برای هر بیمار بررسی شود.

7- تنظیمات Fresh Gas: به ازای هر بیمار و به صورت روزانه پیچ های فلومتر به جهت تنظیم نسبت های جریان گاز مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

8- قطع منبع اکسیژن: بصورت روزانه و برای هر بیمار اکسیژن را از ورودی قطع کرده، آلارم اکسیژن و عملکرد Cut-OFF بررسی شود.

9- Oxygen Flush: بررسی شود که کارکرد Oxygen Flush در مد FRONT قرار گیرد.

10- سلکتور Front/Absorber: سلکتور Front/Absorber را در موقعیت ابزوربر تنظیم کنید.

11- وپورایزرها: سطح داروی بیهوشی در وپورایزر ها بررسی شود.

12- ابزوربر CO2: ماده سودو لایم ابزوربر بررسی شود.

13- اتصال ست بیمار: از اینکه ست بیمار به درستی متصل شده باشد اطمینان لازم را کسب نمایید.

14- به صورت روزانه و برای هر بیمار می بایست کالیبراسیون سنسور اکسیژن: کالیبراسیون 21% و 10% سنسور اکسیژن را انجام دهید.

15- تست نشتی: تست های نشتی سیستم را که شامل تست ست بیمار و Handset و همچنین تست ست بیمار و بگ داخلی است را به صورت روزانه انجام دهید.

16- تست ونتیلاسیون: یک Test Lung یا بگ را به دستگاه وصل کرده، عملکرد صحیح دستگاه و دریچه های دمی / بازدمی را بررسی نمایید.

17- ونتیلاتور و آلارم: تنظیمات ونتیلاتور و آلارم ها بررسی شود.

EDP Download جهت دانلود نمونه چک لیست روی این قسمت کلیک کنید.

ب - اشکالات رایج و نحوه رفع عیب دستگاه EDP-Neptune:

علائم مشکل علل ممکن اقدامات اصلاحی

دستگاه ماشین بیهوشی خاموش است و به هنگام فشردن دکمه ON/OFF هیچ عکس العملی وجود ندارد.

دستگاه ماشین بیهوشی EDP-Neptune پس از مدتی خاموش می شود.

1- باطری کاملا مصرف شده است.

2- فیوزها سوخته است.

3- طول عمر باطری به پایان رسیده است.

1- سیم برق و سوئیچ برق را بررسی نمایید.

2- فیوزهای پشت را تعویض کنید.

3- باطری را تعویض کنید. (توسط شرکت)

عملکرد بد یا ناپایدار در مد CMV یا PCV پارامترهای تنفسی به درستی تنظیم نشده اند. پارامترهای تنفسی به درستی تنظیم شود (در صورت عدم رفع ایراد با خدمات پس از فروش شزکت تماس بگیرید)
دستگاه ماشین بیهوشی EDP-Neptune در مد MAN کارمی کند و هیچ گونه اتصال به بیمار وجود ندارد و فشار جریان هوا هم صفر نیست. وجود یک انسداد در مدار تنفسی بیمار فاکتورهای درجه بندی به روز نشده اند.

انسداد مدار تنفسی بیمار را بررسی کنید.

اگر نمی توان مشکل را رفع کرد با واحد سرویس و خدمات پس از فروش شرکت احیا درمان تماس گرفته شود.

هشدار فشار حد بالا وجود یک انسداد در مدار تنفسی بیمار

تنظیمات فشار حد بالا را بررسی کنید.

نشت قابل توجه بروز داده و نمی تواند حجم تنظیم شده را ارسال نماید.

1- هیچ جریان گاز تازه ای وجود ندارد.

2- لوله ها نشت در مدار را قطع کردند.

3- سطح صفر نگاتیو TRX1 بطری دریچه تهویه شکسته است.

1- هر دو آزمون نشت را انجام دهید.

2- لوله ها را از واحد تنفسی بیمار جدا کنید و بررسی کنید سطح فشار بیمار صفر باشد.

3- اگر نمی توان مشکل را رفع کرد با مهندس سرویس خدماتی تماس بگیرید.

نمی توان وارد منوی آزمون شد. فشار جریان هوا بیشتر از 2 Hpa است. بیمار را از دستگاه جدا کرده و مجدد تلاش کنید.

ج - آلارم های ایجاد شده و علت وقوع آن ها در دستگاه EDP-Neptune:

پنجره هشدار مد توضیحات
Force to Manual Fresh Gas Front Output Selected?

CMV

PCV

فشار درایو Air/O2 خیلی کم یا خروجی جلویی Fresh Gas ونتیلاتور انتخاب شده است. زمان کارکردن در مد PCV یا CMV، ونتیلاتور می خواهد در مد MAN بماند. یک آلارم شنیداری فعال می شود که به وسیله دکمه Silence می تواند غیر فعال شود.
Low Drive Press سلکتور Absorber-Front، سوئیچ انتخاب Drive Gas، اتصال تیوبینگ و خروجی سانترال را بررسی کنید.
Unable to Decrease Patient Pressure

CMV

PCV

این هشدار هنگام سوئیچینگ به مد CMV یا PCV نمایش داده می شود. فشار راه هوایی نمی تواند کاهش پیدا کند. به عبارتی برای پیشگیری از یک Double Inspiration، ونتیلاتور دوباره سوئیچ نمی کند تا فشار کمتر از 10hP در 10sec شود.
Fresh Gas too High!

CMV

PCV

جریان Fresh Gas برای عملکرد مناسب ونتیلاتور خیلی بالاست. کاهش جریان Fresh Gas به وسیله فلومتر تنظیم می شود.

سیستم Anti-Barotrauma فعال می شود.

Internal Bag Almost Empty

CMV

PCV

نمی تواند TV تنظیمی را تحویل دهد. بگ داخلی به طور کامل بعد از دم خالی می شود. Peak یا TV یا Frequency را کاهش یا جریان Fresh Gas را افزایش دهید.
Low O2 Input Press

MAN

CMV

PCV

فشار اکسیژن ورودی خیلی کم است. یک آلارم شنیداری فعال می شود و به وسیله دکمه Silence غیر فعال می شود.

آلارم به طور کامل با دوبار فشار دادن دکمه Silence غیر فعال می شود.

آلارم به طور اتوماتیک وقتی دوباره فشار اکسیژن وجود دارد غیر فعال می شود.

اتصالات ورودی اکسیژن، اتصال تیوب و خروجی سانترال را بررسی نمایید.

Low N2O Input Press

MAN

CMV

PCV

فشار ورودی N2O خیلی کم است. یک آلارم شنیداری فعال می شود و با یک دکمه Silence غیر فعال می شود.

آلارم به طور کامل با دوبار فشار دادن دکمه Silence غیر فعال می شود. عملکرد آلارم به طور اتوماتیک زمانیکه دوباره فشار N2O وجود دارد غیر فعال می شود.

اتصال ورودی N2O، اتصالات تیوب و خروجی سانترال را بررسی کنید.

Forced to Manual

CMV

PCV

گاهی بدلیل اشکال در سیستم دسنگاه در حال کارکردن در مد CMV یا PCV مجبور می شود به مد Manual برود. در این شرایط علت در یک یا چند پنجره هشدار نمایش داده می شود.
Major Leakage

CMV

PCV

وجود لیک در سیستم و یا شدن تیوبینگ بیمار. بیمار، تیوب بیمار را چک کنید و یا لیک تست را انجام دهید. یک آلارم شنیداری فعال خواهد شد و با دکمه Silence غیر فعال می شود.
Patient Circuit Peep Valve Leak!

CMV

PCV

از اتصال مناسب تیوب ها به Bottle ونتیلاتور اطمینان حاصل کنید. یک لیک تست را انجام دهید و در صورت برطرف نشدن هشدار با واحد خدمات فنی شرکت تماس حاصل فرمایید.
Check Safty Valve & Upp.Limit Alarm MAN فشار راه هوایی بیشتر از حد بالای فشار بوده و آلارم فعال می شود. دریچه حفاظتی در تنظیم دستی را تنظیم کنید یا مقدار فشار حد بالا را برای جلوگیری از این آلارم بررسی کنید.
Check Setting Can't Deliver Set Volume

CMV

PCV

ونتیلاتور نمی تواند با تنظیمات جاری کار کند. تنظیمات ونتیلاتور را بررسی کنید.
Anti Volumetrauma Active MAN سیستم Anti-Volutrauma فعال است. دریچه حفاظتی در مدار Manual را بررسی کنید.
Min.Minut Vol.Alarm PCV حجم دقیقه ای اندازه گیری شده زیر تنظیمات آلار حجم دقیقه ای است.

EDP - TS

اینجا مشخصات یک محصول دیگر از احیا درمان قرار میگیرد

EDP - TS NEO

یک محصول در شرکت

EDP - Advance

دومین محصول

Diomede

Dion

Resmed - Astral 100

توضیحات محصول

Resmed - Astral 150

توضیحات محصول

Resmed - Stellar 150

توضیحات محصول

Resmed - Lumis 100

توضیحات محصول

Resmed - Lumis 150

توضیحات محصول

Resmed - AirCurve CS PaceWave

توضیحات محصول

Resmed - ApneaLink Air

توضیحات محصول

Resmed - AirSense 10 Elite

توضیحات محصول

Resmed - AirSense 10 AutoSet

توضیحات محصول

Medec - Caelus

توضیحات محصول

Medec - Caelus Lite

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 16 (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 16 Classic (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 16 Essence (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuViz 128 (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - Prime (CT Scan)

توضیحات محصول

Neusoft - NSM S15P (MRI)

توضیحات محصول

Neusoft - Superstar (MRI)

توضیحات محصول

Neusoft - NeuSight (PET/CT)

توضیحات محصول

هنوز محتوایی برای این بخش وارد نشده است.

Airon - A-pNeuton

توضیحات محصول

Airon - S-pNeuton

توضیحات محصول

Charm Care - Capno 3

توضیحات محصول

Charm Care - CX210

توضیحات محصول

Charm Care - Prim 3

توضیحات محصول

IntuBrite - VLS3 6600

توضیحات محصول

EKOM - DK50

توضیحات محصول

هنوز محتوایی برای این بخش وارد نشده است.

همکاران ما